นโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้านี้อธิบายเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ DataLyzer International ในกรอบของ AVG ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2018 เราได้ปรับเปลี่ยนนโยบายส่วนบุคคลของเราแล้ว เรามีภาระผูกพันเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง นั่นคือเหตุผลที่เราได้ใช้มาตรการด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนและเก็บรักษาข้อมูลมีความปลอดภัย เราขอให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างรอบคอบเนื่องจากระบุว่าวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีที่คุณสามารถขอให้ดูหรือเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลที่เราได้รับจากคุณได้ .

ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล
DataLyzer International ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการใช้บริการของเราและ / หรือเมื่อได้รับมอบให้กับเรา ในบางกรณีข้อมูลได้รับการจัดทำโดยบุคคลภายนอกซึ่งขอให้เราประมวลผลข้อมูลเพื่อดำเนินการมอบหมาย กระบวนการ DataLyzer International เรียกว่า ‘ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป’ และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางอาญา DataLyzer International ดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของ 2 หลักการดังต่อไปนี้
– ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง.
– การประมวลผลข้อมูลจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลง

Hierbij worden de volgende criteria in aanmerking genomen:
– Vrijelijk gegeven: betrokkenen hebben vrijelijk toestemming verleend en zijn niet onder druk gezet voor het geven van toestemming.
– Ondubbelzinnig: er is sprake van een duidelijke actieve handeling. Betrokkenen hebben zich bijvoorbeeld aangemeld voor een nieuwsbrief, een visitekaartje overhandigd, zich ingeschreven voor een training of event, opdracht gegeven voor het uitvoeren van een project, of op een andere wijze schriftelijke of mondelingen aangegeven dat toestemming is verleend. Toestemming is door betrokkenen zelf gegeven (direct) of door een collega (indirect).
– Noodzakelijk: indien er sprake is van een overeenkomst met betrokkene waardoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is.

DataLyzer International legt (persoons)gegevens vast voor de volgende doeleinden:
– Het voeren een financiële administratie voor het afhandelen van betalingen.
– Het kunnen leveren van goederen en diensten aan u.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, waaronder het versturen van uitnodigingen en updates.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere fysieke en digitale informatie.

Derden
Uw email adres wordt op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden. Informatie ingegeven in formulieren wordt alleen gebruikt voor het versturen van informatie. In geval van vragen kunnen we contact met u opnemen om nadere informatie te krijgen of vragen te beantwoorden.

Persoonlijke informatie
Klanten informatie, bestanden en databases die naar ons verstuurd worden, worden ten aller tijde vertrouwelijk behandeld.

Duur van opslag persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Gegevensbeveiliging
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer een datalek ontdekt wordt, zullen wij deze melden bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ (AP). Indien er een vermoeden is van slechte beveiliging of aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met DataLyzer International.

Rechten betrokkenen / toestemming
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar cwijkniet@DataLyzer.com. Een dergelijk verzoek zullen wij binnen een week afhandelen. Als u onze nieuwsbrief ontvangt, kunt u zich te allen tijde afmelden door op de Unsubscribe link te klikken onderaan de nieuwsbrief.

Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ (AP).