sales@datalyzer.com

Privacy Beleid

Deze pagina omschrijft het privacy beleid van DataLyzer International. In het kader van de AVG die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, hebben wij ons privacy beleid hierop aangepast. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verloopt. Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat hierin vermeld wordt op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen en hoe u een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Registratie persoonsgegevens
DataLyzer International verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of wanneer deze aan ons zijn verstrekt. In sommige gevallen zijn gegevens aangeleverd door een externe partij, die ons vraagt de gegevens te verwerken voor de uitvoering van een opdracht. DataLyzer International verwerkt zogenaamde ‘Gewone persoonsgegevens’ en geen bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens. DataLyzer International verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende 2 grondslagen:
– Toestemming van de betrokken persoon.
– De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Hierbij worden de volgende criteria in aanmerking genomen:
– Vrijelijk gegeven: betrokkenen hebben vrijelijk toestemming verleend en zijn niet onder druk gezet voor het geven van toestemming.
– Ondubbelzinnig: er is sprake van een duidelijke actieve handeling. Betrokkenen hebben zich bijvoorbeeld aangemeld voor een nieuwsbrief, een visitekaartje overhandigd, zich ingeschreven voor een training of event, opdracht gegeven voor het uitvoeren van een project, of op een andere wijze schriftelijke of mondelingen aangegeven dat toestemming is verleend. Toestemming is door betrokkenen zelf gegeven (direct) of door een collega (indirect).
– Noodzakelijk: indien er sprake is van een overeenkomst met betrokkene waardoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is.

DataLyzer International legt (persoons)gegevens vast voor de volgende doeleinden:
– Het voeren een financiële administratie voor het afhandelen van betalingen.
– Het kunnen leveren van goederen en diensten aan u.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, waaronder het versturen van uitnodigingen en updates.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere fysieke en digitale informatie.

Derden
Uw email adres wordt op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden. Informatie ingegeven in formulieren wordt alleen gebruikt voor het versturen van informatie. In geval van vragen kunnen we contact met u opnemen om nadere informatie te krijgen of vragen te beantwoorden.

Persoonlijke informatie
Klanten informatie, bestanden en databases die naar ons verstuurd worden, worden ten aller tijde vertrouwelijk behandeld.

Duur van opslag persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Gegevensbeveiliging
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer een datalek ontdekt wordt, zullen wij deze melden bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ (AP). Indien er een vermoeden is van slechte beveiliging of aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met DataLyzer International.

Rechten betrokkenen / toestemming
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar cwijkniet@DataLyzer.com. Een dergelijk verzoek zullen wij binnen een week afhandelen. Als u onze nieuwsbrief ontvangt, kunt u zich te allen tijde afmelden door op de Unsubscribe link te klikken onderaan de nieuwsbrief.

Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ (AP).